Taster’s flavor wheel (วงล้อกลิ่นรสกาแฟ)

วงล้อกลิ่นและรสชาติกาแฟ เพื่อช่วยนักชิมกาแฟในการวิเคราะห์และอธิบายกลิ่นและรสชาติกาแฟ Credit ผู้แปลภาษาไทย :TIGER JIN Credit : htt...

Continue reading