Salotto

Coffee Processing

Coffee Processing, https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_production

เรามีความชำนาญในการโปรเซสกาแฟ(Coffee Processing)
ด้วยเครื่องมือและกระบวนการที่ทันสมัยที่สุดในเมืองไทย

เรามีความชำนาญในการโปรเซสกาแฟ(Coffee Processing) ด้วยเครื่องมือและกระบวนการที่ทันสมัยที่สุดในเมืองไทย จากประสบการณ์กระบวนการแปรรูปกาแฟ ออกมาเป็นสารกาแฟที่พร้อมคั่ว ด้วยโรงงานขนาดใหญ่และเครื่องจักรที่ทันสมัย ในขั้นตอนสีเอากะลาออกเป็นเมล็ดกาแฟ ที่เรียกว่า สารกาแฟ (green bean) นั้นเราทำด้วยประสบการณ์ระดับมืออาชีพ และคุณภาพระดับสากล
หลังจากผ่านกระบวนการ Coffee Processing เมล็ดกาฟจะถูกเก็บรักษาในถุงกาแฟพิเศษที่ปิดสนิทป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพของกาแฟ (Hermetic Bags) เพื่อรักษาคุณภาพของกาแฟสารให้มีคุณภาพดีตลอดการเก็บ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.