SPECIALTY_COFFEE_

SPECIALTY COFFEE BEAN

Specialty Coffee บนยอดดอยม่อนล้านแห่งนี้มีความสูงที่ 1,696 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยกาแฟทั้ง 4 สูตรของเรา ได้รับการดูแลจากเกษตรกรชาวเขาเผ่าอาข่าที่มีความเอาใจใส่ในการปลูก การดูแลต้นกาแฟสายพันธุ์อราบิก้า ซึ่งปลูกในลักษณะใต้ร่มเงากับป่าแบบเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงการเก็บเกี่ยวเลือกเก็บเฉพาะเมล็ดที่สุกแดงเท่านั้น นำมาล้างทำความสะอาดคัดแยกเมล็ดเสียออก ผ่านกระบวนการที่มีลักษณะพิเศษตามการแนะนำของทีมงาน Salotto เพื่อให้เกิดกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุด มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจนนักชิมยกย่องให้เป็น Specialty...

Continue Reading

Salotto Coffee Bean Arabica 100%

Salotto Coffee Bean Arabica 100%

เมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ผ่านการคัดสรรจากกาแฟอราบิก้าสายพันธ์ดี แหล่งปลูกดอยม่อนล้าน ที่ทาง Salotto Coffee ได้ร่วมกับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและสอนวิธีคัดเลือกรวมถึงการแนะนำการแปรรูป กาแฟสารแบบ Washed Process เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและส่งต่อให้ผู้บริโภคภายใต้ แบนด์สินค้า Salotto Coffee เรามีผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว 3 เบลนด์...

Continue Reading