กิจกรรม

พระผู้เป็นแรงบรรดาลใจ

เรื่องโดย :

คุณอภิชา แย้มเกษร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด

โครงการตามแนวพระราชดำริ “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่

พระผู้เป็นแรงบรรดาลใจ

        โครงการตามแนวพระราชดำริสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่” สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน มีดอยม่อนล้านเป็นยอดเขาสูงที่สุด มีชุมชนเผ่าอาข่า 3 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่และเลี้ยงสัตว์ นอกจากปัญหาความยากจนแล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ่วถางทำไร่หมุนเวียนเป็นแนวกว้าง ไม่มีการบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม จากการดำเนินงานของโครงการได้ทำให้ป่ากลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง การเข้าร่วมกับทางสถานีฯ ทำให้ชาวเขามีรายได้ และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนอกจากนี้ปัญหายาเสพติดก็ได้หมดไป

     ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านแห่งนี้เป็นแรงบรรดาลใจ ให้บริษัท ซาลอตโต้ จำกัด ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนและทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวเขา ชาวชุมชนบ้านอาแย บ้านอาบอลาซา และบ้านอาบอเน โดยการส่งเสริมการปลูกพร้อมนำต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพและรสชาติดีมอบให้เกษตรกรชาวเขา สอนวิธีเพาะขยายพันธุ์ แนะนำวิธีการปลูกและกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและรสชาติดี ในส่วนการตลาด เรารับซื้อโดยให้ราคาสูงกว่าราคาตลาด หลังจากที่จบฤดูกาลผลิตและขายผลผลิตให้กับบริษัท ซาลอตโต้ จำกัด เรามีเงินปันผลกลับคืนให้กับหมู่บ้านกิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ส่วนกลางของหมู่บ้าน เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมเกษตรกรชาวเขาให้ผลิตกาแฟที่มีคุณภาพดี และมีส่วนในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

     พระบารมี พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ได้แพร่ไปไกลสู่สากล ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝนหลวง โครงการของพระองค์กว่า 4,000 โครงการ และพระราชอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ดังที่เราได้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ ว่าในที่ประชุมสหประชาชาติมีการประชุมเพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่มีขึ้นไม่บ่อยมากนัก และมีการเสนอให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็น “วันดินโลก” ซึ่งเสนอโดยสำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติ ทรงเป็นพระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน เป็นพระมหากษัตริย์และผู้นำองค์เดียวในโลกที่ใช้วิถีการเกษตรในการต่อสู้กับปัญหาฝิ่นที่คุกคามประเทศ ส่งผลให้ปัญหาหมดไปและสร้างความยั่งยืนทางอาหาร และอาชีพให้กับประชาชนของพระองค์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

Print salotto_hp03   salotto_hp06 MonLan05salotto_hp04

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.