กิจกรรม

น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวง

เรื่องโดย:

คุณอภิชา แย้มเกษร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทซาลอตโต้ จำกัด

น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวง  30 ดอย 38 โครงการหลวง 267 หมู่บ้าน ครอบคุมเนื้อที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ 4 สถานีวิจัยหลัก 21 ศูนย์พัฒนาโครงการส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่น

น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวง

น้ำพระราชหฤทัยพ่อหลวงที่มีต่อพสกนิกรใต้ร่มพระบารมี

   จากบ้านหนองหล่ม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กล้าพันธุ์กาแฟหยั่งรากฝังลึกสู่การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวเขา ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาในด้านต่างๆ ดั่งพระราชดำรัสความว่า

   “เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการของชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้ให้กับเขาเอง จุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรู้พยุงตัวให้มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่า ควรช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้าง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่นและค้าฝิ่นได้ผลดี อันเป็นผลอย่างหนึ่ง”

   เนื่องจากในอดีตชาวเขาส่วนใหญ่ในพื้นที่ดำเนินชีวิตด้วยการปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย หากปล่อยให้ถางป่าและเพาะปลูกผิดวิธี จะส่งผลกระทบระยะยาวในพื้นที่ต้นน้ำได้ ถ้าสามารถทำให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง และให้การสนับสนุนจะทำให้เกิดการรักษาป่าจะเป็นประโยชน์และยั่งยืนมากกว่า เราจะเห็นจุดมุ่งหวังของโครงการเกษตรพื้นที่สูง ให้เป็นพื้นที่ทำการทดลองและค้นคว้าวิจัยส่งเสริมทางด้านพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งกาแฟให้กับเกษตรกรชาวเขา

   30 ดอย 38 โครงการหลวง 267 หมู่บ้าน ครอบคุมเนื้อที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ 4 สถานีวิจัยหลัก 21 ศูนย์พัฒนาโครงการส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่น นี่คือหนึ่งในหลายๆ สิ่งที่กษัตราผู้เปี่ยมด้วยน้ำพระทัย ทรงเหน็ดเหนื่อยทุกข์พระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย จากพื้นที่บนดอยสูงที่ถูกแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยจนเหี้ยน สู่ผืนป่าเขียวขจีเป็นแหล่งป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ จากชาวเผ่าชาวดอยที่เลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่นและตัดไม้ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรชาวเขา 

Print salotto_hp02 salotto_hp03 salotto_hp04 salotto_hp05 salotto_hp06 salotto_hp07

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.